درست راس ساعت هفت کارش رو شروع می کنه.دقیق منظم مثل بیست سال گذشته.با اینکه دیگه حرفه ای شده هنوز کارش رو مثل روز اول با ظرافت انجام می دهه، چون می دونه که اوستایی هست تا به کارش نظارت داشته باشه و وقتی خطا کنه بهش تذکر بده.

چون همیشه خدا رو شاهد بر خودش می بینه...